Våra Tjänster

Vänligen klicka på rubrikerna nedan för se hela texter under respektive kategori.

Arbetsmiljösamordning

Planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Byggherren måste utse BAS-P och BAS-U. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Vi är certifierade i Bas-P/U

Bas-P

Byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering. Där vi bistår med ansvaret som omfattar allt före etablering av arbetsplatsen samt arbetsmiljöfrågor i bruksskedet.

Bas-U

Samordningsansvar och samordnar kontrollen av att entreprenörerna följer aktuella regler och aktuell arbetsmiljöplan.

Byggledning

Vi är bryggan mellan den professionella byggaren och beställaren som ofta inte har samma byggkompetens. Vi finns med på hela resan, bistår med expertis och sakkunskap och förklarar det tekniska samt juridiska i kontrakt och regelverk. Omkring 90% av vår arbetstid i detta uppdrag utgörs av byggnadsteknisk administration. Vi är kommunikativa och att minimera missförstånd och dröjsmål är en uppgift vi kan göra då vi har gedigen erfarenhet och kompetens. Vi hjälper dig till att fatta bra beslut och skapa förutsättningar att projektet drivs inom uppställda ramar för tid och budget.

Entreprenadbesiktningar

Vi utför olika typer av entreprenadbesiktningar, allt från enskilda villan till större projekt. Mångårig erfarenhet med kunskap och kompetens i entreprenadjuridik får du tillgång till när du anlitar oss.

Kalkyler, utredningar, budget, Inköp och kostnadsstyrning

Att veta vad som har bäst utfall, är miljömässigt hållbart samtidigt kostnadsmässigt tilltalande kan vara tidsödande.  Vi har kunskapen och kompetensen till styrningen. Diverse utredningsarbete kan vi också utföra. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Kontrollansvar

JAA Projektledning jobbar i olika uppdrag som Kontrollansvariga enligt, PBL, Plan och Bygglagen. Vi kan utföra uppdrag i hela Sverige och har behörighetsnivå N, normal nivå samt K som omfattar komplicerad art.

Detta betyder att vi har kompetens till uppdrag som omfattar en- och flerbostadshus, skyddsrum, butiker, fabrikslokaler m.fl.

 

Kvalitets- och miljöledning

Är något vi arbetar aktivt med på JAA Projektledning AB. Som kund har du tryggheten att vi kvalitetssäkrar och följer upp enligt ISO standard 14001:2015 och 9001

Miljöbyggnad

Vi arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv och miljömärkning för byggnader som innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad gällande energi, inomhusmiljö och material ger en byggnad klassad till miljöbyggnad.

Miljömässigt hållbara byggnader helt enkelt

Miljögodkända val

I strukturerad form arbetar vi med verktyg och modeller för att följa upp och säkerställa att de produkter vi och våra kunder hanterar lever upp till såväl externa som interna krav. 

Miljöinventering

EU:s ramdirektiv för avfall kräver att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas senast 2020. För att möta kravet bistår vi med miljöinventerare.

Vi har metoder och verktyg för att genomföra en miljöinventering. Vi går igenom hur byggnadsmaterialet, tekniken och kemin påverkar miljön och var i byggnaden eller omgivningen materialen kan förekomma. Vi tillser att krav som ställs på inomhusmiljön följs och kan hjälpa till med indikeringsmätningar.

Projektledning

Inom detta breda område erbjuder vi bland annat kalkyler, upphandling, anbudsförfarande, ritningar, bygghandling och hyresgästanpassning.

Att möta beställarens intentioner och hålla de ekonomiska ramarna kräver att man som projektledare ligger steget före. Vi är beställarens högra sida och är alltid ett par steg före. Med tydlig projektstruktur och tydliga handlingar har vi även förmåga att hantera det oväntade. Förutom gedigen kunskap har våra projektledare erfarenhet av offentlig upphandling, LOU, och kompetensen om hur lagen ska tillämpas. En stor trygghet för dig som kund helt enkelt!

Projekteringsledning

Som byggherre eller entreprenör kan man behöva hjälp med att leda och organisera i projekteringsfasen när idé ska gå över till ritningar och beskrivningar. Behöver du hjälp med idéer kan vi självfallet även ta oss an det. Vi bistår med de myndighetskontakter som projektet kräver och om det önskas genomför vi entreprenadupphandlingen åt byggherren.

Statusbesiktningar

Vid försäljning, due-diligence eller ombildning av fastighet från hyresrätt till bostadsrätt lämpar det sig för att man gör en bedömning av fastighetens tekniska status. Beroende på behov görs en bedömning av hur grundläggande statusbesiktningen ska vara och omfattningen av det. Eventuellt finns önskemål och behov av en underhållsplan. I den görs grova kostnadsbedömningar av de åtgärder som fastighetsägaren bör budgetera för de kommande 10 åren som underhållsplanen vanligen sträcker sig över.
Vill ni göra en grundlig genomgång eller har en fastighetsaffär på gång kan ni kontakta oss förutsättningslöst så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Vi har många bra tips innan start som vi delar med oss. Tillsammans skapar vi förutsättningarna så du får den bästa starten!