Våra Tjänster

Vänligen klicka på rubrikerna nedan för se hela texter under respektive kategori.

Arbetsmiljösamordning

Planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Byggherren måste utse BAS-P och BAS-U. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Vi på JAA Projektledning är certifierade i Bas-P.

Bas-P

Byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering. Vi bistår med ansvaret som omfattar allt före etablering av arbetsplatsen samt arbetsmiljöfrågor i bruksskedet.

Byggledning

Vi är bryggan mellan den professionella byggaren och beställaren som ofta inte har samma byggkompetens. Vi finns med på hela resan, vi bistår med expertis och sakkunskap och förklarar det tekniska samt juridiska i kontrakt och regelverk. Omkring 90% av vår arbetstid i detta uppdrag utgörs av byggnadsteknisk administration. Vi är kommunikativa och kan effektivt minimera missförstånd och dröjsmål. Vi hjälper dig att fatta bra beslut och skapa förutsättningar som leder till att projektet hålls inom både tid- och budgetramar.

Entreprenadbesiktningar

Vi utför olika typer av entreprenadbesiktningar, allt från enskilda villan till större projekt. När du anlitar oss får du tillgång till vår mångåriga erfarenhet, kunskap och kompetens inom entreprenadjuridik.

Kalkyler, utredningar, budget, Inköp och kostnadsstyrning

Att veta vad som har bäst utfall, vad som är miljömässigt hållbart och samtidigt kostnadsmässigt tilltalande kan vara tidsödande. Vi har denna kunskapen. Vi tar också gärna på oss att utföra diverse utredningsarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Kontrollansvar

JAA Projektledning jobbar i olika uppdrag som Kontrollansvariga enligt PBL (Plan och Bygglagen). Vi kan utföra uppdrag i hela Sverige och har behörighetsnivå N, normal nivå, samt K som omfattar komplicerad art.
Detta betyder att vi har kompetens till uppdrag som omfattar en- och flerbostadshus, skyddsrum, butiker, fabrikslokaler m.fl.

 

Kvalitets- och miljöledning

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och miljöledning och kvalitetssäkrar och följer upp enligt ISO standard 14001:2015 och 9001.

Miljögodkända val

I strukturerad form arbetar vi med verktyg och modeller för att följa upp och säkerställa att de produkter vi och våra kunder hanterar lever upp till såväl externa som interna krav. 

Projektledning

Inom detta breda område erbjuder vi bland annat kalkyler, upphandling, anbudsförfarande, ritningar, bygghandling och hyresgästanpassning.

Att möta beställarens intentioner och hålla de ekonomiska ramarna kräver att man som projektledare ligger steget före. Vi är beställarens högra sida och är alltid ett par steg före. Med tydlig projektstruktur och tydliga handlingar har vi även förmåga att hantera det oväntade. Förutom gedigen kunskap har våra projektledare erfarenhet av offentlig upphandling, LOU (Lagen om offentlig upphandling), och kompetensen om hur lagen ska tillämpas. En stor trygghet för dig som kund helt enkelt!

Projekteringsledning

Som byggherre eller entreprenör kan man behöva hjälp med att leda och organisera i projekteringsfasen när idé ska gå över till ritningar och beskrivningar. Behöver du hjälp med idéer kan vi självfallet även ta oss an det. Vi bistår med de myndighetskontakter som projektet kräver och om du vill genomför vi entreprenadupphandlingen åt byggherren.

Sakkunnig skyddsrum

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumsakkunnig, enligt 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen. Syftet är att fastighetsägare och byggherrar ska säkerställa att skyddsrummets skyddsförmåga bibehålls.
En skyddsrumsakkunnig är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom ett certifikat (SRG). Vi på JAA Projektledning kan erbjuda tjänsten som certifierad skyddsrumsakkunnig av kvalificerad art vilket innebär att vi är godkända att hantera samtliga skeden i ett projekt som berör skyddsrum.

Statusbesiktningar

Vid försäljning, företagsbesiktning, eller vid ombildning av fastighet från hyresrätt till bostadsrätt är det bra att göra en bedömning av fastighetens tekniska status. Beroende på behov görs en bedömning av hur grundläggande och omfattande statusbesiktningen ska vara. Finns det önskemål om eller behov av en underhållsplan tar vi fram det. I denna tar vi fram grova kostnadsbedömningar av de åtgärder som fastighetsägaren bör budgetera för de kommande 10 åren. Det är ungefär den tid som en underhållsplan vanligen sträcker sig över. Vill du göra en grundlig genomgång eller har en fastighetsaffär på gång är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med och hjälpa dig få den bäst möjliga starten på ditt projekt.

Vi har många bra tips innan start som vi delar med oss. Tillsammans skapar vi förutsättningarna så du får den bästa starten!